dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk

Wniosek

Autoreferat

Informacja o osiągnięciach

Wykaz prac naukowych


Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Barzyckiej-Banaszczyk  :

19 września 2017 r. – dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

20 września 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

16 października 2017 r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW – recenzent
dr hab. Maciej Kaliński, prof. UW – członek komisji
dr hab. Monika Latos-Miłkowska – sekretarz

05 grudnia 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład komisji