dr Magdalena Błaszczyk

  1. Wniosek
  2. Autoreferat
  3. Publikacje
  4. Osiągnięcia naukowe

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Magdaleny Błaszczyk:

02 września 2016 r.  – dr Magdalena Błaszczyk  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Prawa i Administracji UW.

06 września  2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

17 października 2016 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  • recenzent – prof. dr hab. Eleonora Zielińska
  • sekretarz – prof. dr hab. Ewa Gruza
  • członek komisji – Małgorzata Król-Bogomilska

08 listopada 2016r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Skład komisji

13 marca 2017r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Magdalenie Błaszczyk stopnia doktora habilitowanego.

20 marca 2017r. Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Magdalenie Błaszczyk.

Uchwała