dr Maciej Dercz

Wniosek

Autoreferat

Wykaz publikacji

Informacja o osiągnięciach

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Macieja Dercza:

18 maja 2016r.  – dr Maciej Dercz  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

20 maja 2016r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

20 czerwca 2016r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

recenzent – prof. dr hab. Marek Zubik,
sekretarz –dr hab. Marcin Wiącek,
członek komisji – prof. dr hab. Adam Bosiacki.

06 września 2016r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład

20.02.2017r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Maciejowi Derczowi  stopnia doktora habilitowanego.

20 marca 2017r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Maciejowi Derczowi.

uchwała