dr Jan Rudnicki

Wniosek

Autoreferat

Wykaz dorobku


Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr. Jana Rudnickiego:

31 grudnia 2018 r. – dr Jan Rudnicki złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

04 stycznia 2019 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.