dr Dorota Dzienisiuk

Wniosek

Autoreferat

Wykaz publikacji

Informacje o osiągnięciach naukowych

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Doroty Dzienisiuk :

15 kwietnia 2016r.  – dr Dorota Dzienisiuk  złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Prawa i Administracji UW.

18 kwietnia 2016r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

20 czerwca 2016r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

recenzent – dr hab. Łukasz Pisarczyk, prof. UW,
sekretarz –dr hab. Magdalena Szczepańska,
członek komisji – dr hab. Iwona Sierocka, prof. UwB.

06 września 2016r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład

30 stycznia 2017r. –  Posiedzenie Komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Dorocie Dzienisiuk stopnia doktora habilitowanego.

20 lutego 2017r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Dorocie Dzienisiuk

uchwała