dr Dobrochna Bach-Golecka

Wniosek

Autoreferat

Wykaz publikacji

Osiągnięcia dydaktyczne

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Dobrochny Bach-Goleckiej:

01 października 2015r.  – dr Dobrochna Bach-Golecka złożyła wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Prawa i Administracji UW.

02 października 2015r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

16 listopada 2015r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Recenzent dr hab. Leszek Bosek
Członek Komisji prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska
Sekretarz dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa

01 grudnia 2015r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład

07.06.2016r. Posiedzenie Komisji habilitacyjnej dotyczące przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Dobrochnie Bach-Goleckiej  stopnia doktora habilitowanego.

20 czerwca  2016r. Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Dobrochnie Bach-Goleckiej

uchwała