dr Aleksander Gubrynowicz

Wniosek

Autoreferat

Wykaz publikacji

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Aleksandra Gubrynowicza:

03 marca 2016r.  – dr Aleksander Gubrynowicz złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

07 marca 2016r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

18 kwietnia 2016r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Recenzent: dr hab. Karol Karski
Członek Komisji: dr hab. Stefan Sawicki ,prof. UW
Sekretarz: dr hab. Katarzyna Myszona-Kostrzewa

10 maja 2016r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład

11 stycznia 2017r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu  dr Aleksandrowi Gubrynowiczowi  stopnia doktora habilitowanego.

20 lutego 2017r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrowi Gubrynowiczowi

uchwała