dr Adam Krzywoń

Wniosek

Autoreferat

Wykaz publikacji naukowych i osiągnięć


Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Adama Krzywonia :

16 sierpnia 2017r.  – dr Adam Krzywoń złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

18 sierpnia 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

20 listopada 2017 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

dr hab. Ryszard Piotrowski- recenzent
prof. UW  dr hab. Łukasz Pisarczyk– członek komisji
dr hab. Marcin Wiącek  – sekretarz

05 grudnia 2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład komisji

30.05.2018 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Adamowi Krzywoniowi stopnia doktora habilitowanego.

18.06.2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Adamowi Krzywoniowi