Jubileusz prof. Eleonory Zielińskiej

Instytut Prawa Karnego
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

zaprasza do wzięcia udziału
w konferencji naukowej połączonej z uroczystością wręczenia Księgi Jubileuszowej

Pani Profesor Eleonorze Zielińskiej

22-23 września 2016 roku
Kampus Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28


Profesor Eleonora Zielińska jest wybitną polską prawniczką, nauczycielką akademicką
i działaczką społeczną. Posiada znaczące osiągnięcia naukowe w dziedzinie prawa karnego, prawa medycznego i prawa antydyskryminacyjnego, w tym praw kobiet. Współpracownicy, znajomi, studenci i rodzina cenią nie tylko jej profesjonalizm i zaangażowanie w sprawy zawodowe, w tym sprawy uczelni, lecz także serdeczność, sprawiedliwość, empatię, trafność osądu oraz wrażliwość na prawa kobiet i mniejszości, idące w parze z gotowością do niesienia pomocy. Przymioty te czynią ją także niekwestionowanym autorytetem moralnym.

Jako pracownik Uniwersytetu Warszawskiego przeszła wszystkie etapy kariery akademickiej. Pracę doktorską pt.: „Kara ograniczenia wolności” obroniła w  1974 roku pod kierunkiem Profesora Igora Andrejewa. W 1986 r. habilitowała się na Uniwersytecie Warszawskim
w oparciu o dorobek naukowy i pracę pt.: „Oceny prawnokarne przerywania ciąży. Studium porównawcze”. Profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie Warszawskim została
w 1991 roku. Tytuł profesora w dziedzinie nauk prawnych otrzymała w 2002 roku,
a cztery lata później –  tytuł profesora zwyczajnego.

Pracując na Wydziale Prawa i Administracji UW, Profesor Eleonora Zielińska pełniła wielokrotnie funkcje: kierownika Katedry Prawa Karnego Porównawczego, dyrektora Instytutu Prawa Karnego oraz przewodniczącej Rady Naukowej Instytutu Prawa Karnego. Ponadto w toku wielu lat swojej pracy, Pani Profesor wypromowała setki magistrantów prawa i wielu doktorów.

Działalność naukowa i dydaktyczna była prowadzona przez Profesor Eleonorę Zielińską, nie tylko w Polsce, ale także i za granicą. Profesor Zielińska odbyła wiele zagranicznych staży naukowych. Jest członkinią Rady Konsultacyjnej Coalition for an International Criminal Court oraz członkinią International Commission of Jurists. Jest również zaangażowana w działalność Towarzystwa Badawczego Prawa Europejskiego.

Profesor Eleonora Zielińska była także członkinią w Komitecie Prawnym przy Ministrze Spraw Zagranicznych oraz ekspertką sejmową do spraw prawa karnego, prawa medycznego oraz zagadnień niedyskryminacji. Dwukrotnie (w latach 2001-2005 oraz 2014-2015) pełniła stanowisko doradczyni Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania. W latach 2004–2005 i 2011–2015 była sędzią Trybunału Stanu.

Pani Profesor opublikowała ponad 150 publikacji, w tym 4 książki, ponad 80 artykułów
i około 20 ekspertyz i raportów. Ponad 30 publikacji, Profesor Eleonory  Zielińskiej zostało napisanych i wydanych w językach obcych: angielskim, niemieckim i francuskim.

Wśród wielu nagród i odznaczeń, jakie otrzymała Profesor Eleonora Zielińska, jako najważniejsze wskazać należy Komandorski Krzyż Zasługi, Oficerski Krzyż Zasługi, Odznaczenie Okręgowej Rady Lekarskiej „Laudabis” oraz Medal Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”.